1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios internetinės parduotuvės naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir UAB “NG Projektai”  (toliau – Pardavėjas) teises bei pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę ir kitas nuostatas, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje day3dream.com/lt (toliau – Parduotuvė).
1.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Parduotuvėje momento. Jei paskelbus pakeistas Taisykles Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuve, tai reiškia, kad Pirkėjas besąlygiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“.
2.2. Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje day3dream.com/lt parduotuvėje laikydamasis šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti su internetine parduotuve day3dream.com/lt sudarytos prekių Pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (info@day3dream.com)  ne vėliau, kaip per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos.
3.3 Atsisakius Pirkimo-pardavimo sutarties po prekių įsigijimo, Pirkėjas privalo grąžinti prekes nepažeisdamas jų prekinės išvaizdos ir kitaip nesugadindamas prekės pakuotės atgal Pardavėjui vadovaudamasis šios pirkimo-pardavimo sutarties 8 punktu.
3.4. Pirkėjas, naudodamasis day3dream.com/lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos
4.1. Pardavėjas  turi teisę bet kada keisti prekės kainą, taip pat asortimentą, aprašymą, nuotrauką, pristatymo sąlygas ir kitą informaciją, talpinamą day3dream.com/lt elektroninėje parduotuvėje, iš anksto neinformavęs Pirkėjo apie day3dream.com/lt.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar kitaip pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve. Išskirtiniais atvejais gali būti panaikinta Pirkėjo registracija.
4.3. Pardavėjas neatsako už galimą prekės neatitikimą vaizdinei išraiškai, atsiradusį dėl specifinės gamintojo pakuotės arba įpakavimo savybės.
4.4. Jei Pirkėjo užsakyta viena prekė turi keletą modifikacijų kaip pvz., bet neapsiribojant: spalvinės gamos variantų, paveiksliukų/nuotraukų, medžiagiškumo, bet turi vienintelį prekinį ir/ar brūkšninį kodą (barkodą),  Pirkėjas gali patikslinti savo užsakymą naudodamasis prekės pirkimo metu nurodyta instrukcija internetinėje parduotuvėje day3dream.com/lt  arba kitu būdu informuodamas Pardavėją. Jei tokio patikslinimo nėra, Pardavėjas palieka teisę savo nuožiūra parinkti prekės spalvinę gamą arba paveikslėlį.
4.5. Pardavėjas turi teisę talpinti internetinėje parduotuvėje nuorodas į kitus tinklalapius, tačiau neatsako už juose skelbiamą informaciją ar vykdomą veiklą.
4.6. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje gali nurodyti kai kurių pasibaigusių prekių planuojamą atvykimo į sandėlį laiką, tačiau realus atvykimo laikas gali nežymiai skirtis nuo nurodyto dėl nuo Pardavėjo nepriklausomų aplinkybių (transporto tiekėjų vėlavimai ir kt.)
4.7. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.